Voorwaarden


1. Wie zijn wij

 

Wij zijn Servicekostenclaim B.V. (gevestigd aan de Druifstreek 72 te (8911 LH) Leeuwarden, KVK: 77653491, hierna: ‘Servicekostenclaim’). Wij bieden aan om te proberen de door jou in de afgelopen drie jaren aan Airbnb betaalde servicekosten (‘service fee’) terug te vorderen en te incasseren.

2. Werkwijze

 

a) Jij vult op de website het formulier in en uploadt daar de relevante stukken: de facturen van Airbnb in de afgelopen drie jaren in pdf-format waarop jij als boeker staat vermeld (de factuur is aan jou gericht). Het gaat enkel om facturen voor diensten die jij in de afgelopen drie jaren bij Airbnb hebt afgenomen als consument (en dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

 

b) Je krijgt een e-mail van Servicekostenclaim waarin aangegeven wordt welke facturen voor jou geclaimd kunnen worden en waarin (nogmaals) wordt aangegeven tegen welke voorwaarden wij dit kunnen doen.

 

c) Je bevestigt de overeenkomst tussen partijen en de geldende voorwaarden, zodat de overeenkomst met Servicekostenclaim tot stand komt en jij Servicekostenclaim opdracht en volmacht geeft om te proberen de servicekosten namens jou te claimen en te incasseren.

d) Op deze overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden worden van de hand gewezen. Wel is er een privacy statement van toepassing.


e) Je verklaart dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn.

 

3. Verwachtingen

 

a) Servicekostenclaim zal zich inspannen om de door jou betaalde servicekosten te vorderen en te incasseren van Airbnb, maar garandeert uitdrukkelijk geen resultaat. Servicekostenclaim zal Airbnb aanschrijven om jouw vordering te claimen en om uitbetaling vragen. Het kan geruime tijd duren voordat Airbnb daadwerkelijk tot betaling over zal gaan. Het is goed om je dat te realiseren.

 

b) Wanneer het volgens Servicekostenclaim redelijkerwijs (om wat voor reden dan ook) niet mogelijk is om jouw vordering te incasseren dan is zij op ieder moment gerechtigd om deze overeenkomst van opdracht met een e-mail aan jou te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden. Bij beëindiging zonder resultaat ben jij niets aan Servicekostenclaim verschuldigd.


c) Je bent zelf ook op ieder moment gerechtigd om de opdracht te beëindigen en de volmacht aan Servicekostenclaim in te trekken. Wanneer er dan nog niets voor jou is geïncasseerd, ben jij Servicekostenclaim niets verschuldigd (voor definitie van ‘geïncasseerd’ of ‘incasso’, zie art. 4.b). Mocht er namens jou een procedure zijn gestart – waarvoor vooraf toestemming wordt gevraagd – dan ben je wel een vergoeding voor gemaakte kosten verschuldigd.


d) Mocht de factuurdatum bijna 3 jaar geleden zijn, dan kan het zijn dat het vanwege de behandeltijd en tijd die postbezorging in beslag neemt niet mogelijk is om de sommatie tijdig bij Airbnb te hebben liggen. In dat geval kun je er ook voor kiezen om zelf een sommatie te versturen. Wij kunnen op dat punt niets garanderen.
 

4. Vergoeding


a) Servicekostenclaim verricht haar werkzaamheden op basis van no cure no pay. Incasseert Servicekostenclaim niets, dan ben je niets verschuldigd. Incasseert Servicekostenclaim wel (een deel van) de door jou betaalde servicekosten dan bedraagt het loon (de fee) voor de cure 25% (incl. btw) van het geïncasseerde bedrag. Het restant wordt na verrekening aan je overgemaakt op een door jou kenbaar te maken rekeningnummer. Betaalt Airbnb om wat voor reden dan ook rechtstreeks aan jou, dan ben je verplicht om de verschuldigde vergoeding binnen 14 dagen na ontvangst van het bedrag door Airbnb aan Servicekostenclaim over te maken.


b) ‘Geïncasseerd’, ‘incasseert’ of ‘incasso’ betekent zowel i) een toezegging van Airbnb om in individueel geval of in zijn algemeenheid te gaan betalen, ii) een verplichting voor Airbnb om ook in uw geval te gaan betalen en iii) daadwerkelijke betaling door Airbnb aan Servicekostenclaim of aan jou.


c) Het is mogelijk dat Airbnb – vanwege het niet tijdig en/of het niet volledig betalen – ook buitengerechtelijke (incasso)kosten en/of wettelijke rente en/of een proceskostenveroordeling verschuldigd is. Deze bedragen komen volledig aan Servicekostenclaim toe en zullen dus in mindering gebracht worden op het door Airbnb betaalde totaalbedrag. Dit gaat niet ten koste van het bedrag aan betaalde servicekosten dat jou toekomt.


d) Je ontvangt na incasso een factuur voor de kosten van onze dienstverlening.


e) Mocht er een collectieve claim op grond van art. 3:305a Rv worden gestart dan kan jij als gedupeerde gebonden zijn aan de uitkomst daarvan en rekenen wij af tegen 25% (incl. btw) van dat bedrag/percentage.

 

5. Volmacht

 

a) Je geeft Servicekostenclaim een volmacht - met het recht van substitutie en het recht om derden in te schakelen - om in en buiten rechte datgene te doen dat in redelijkheid nodig is om Airbnb tot terugbetaling van door jou betaalde servicekosten (eventueel vermeerderd met rente en kosten) te bewegen.

 

b) De volmacht ziet op alle door jou ingediende en in behandeling genomen vorderingen op Airbnb.


c) Met de volmacht geef je toestemming om een schikking te treffen tegen een minimum van 80% van het door jou betaalde bedrag aan servicekosten. Onder de door Servicekostenclaim – of een door haar ingeschakelde derde – te verrichten werkzaamheden kan het voeren van een procedure om een executoriale titel te behalen – en die vervolgens te incasseren - worden begrepen. Voor het voeren van een procedure voor jouw vordering zal vooraf toestemming aan jou worden gevraagd.


d) De volmacht legt geen enkele verplichting op Servicekostenclaim (om te procederen).


e) Je geeft Servicekostenclaim ook volmacht om namens jou betaling(en) van Airbnb in ontvangst te nemen (en aan te geven dat uitsluitend bevrijdend aan Servicekostenclaim kan worden betaald), althans om te vragen om het deel dat ziet op de vergoeding van Servicekostenclaim rechtstreeks aan haar uit te betalen.


f) Deze volmacht is exclusief, zodat je niet gelijktijdig en gedurende de looptijd van de overeenkomst met Servicekostenclaim ook opdracht en volmacht aan een andere partij geeft om dezelfde servicekosten van Airbnb te claimen en te incasseren.


g) De volmacht is onlosmakelijk verbonden aan de overeenkomst en kan altijd worden ingetrokken, waarmee de overeenkomst dan ook eindigt. Dit alles met inachtneming van het bepaalde in 3 sub c.

 

6. Informatievoorziening


a) Je wordt periodiek via een bericht aan alle via Servicekostenclaim claimende partijen geïnformeerd. Je kunt zelf ook vragen stellen via het mailadres van Servicekostenclaim (info@servicekostenclaim.nl), maar houd er rekening mee dat het vanwege de drukte niet mogelijk is om jou individueel (op korte termijn) nader te informeren.


b) Uiteraard krijg je individueel bericht wanneer jouw claim geïncasseerd is door Servicekostenclaim.

 

7. Herroeping

 

a) De overeenkomst en de volmacht kunnen tot 14 dagen na totstandkoming herroepen/ingetrokken worden – zonder dat daar kosten voor jou aan verbonden zijn – middels een e-mail aan Servicekostenclaim.


b) Trek je de opdracht in nadat er voor jou succesvol is geïncasseerd (zie voor definitie art. 4.b), dan ben je 25% (incl. btw) van het geïncasseerde bedrag aan door jou betaalde servicekosten en eventuele rente/kosten/proceskostenveroordeling aan Servicekostenclaim verschuldigd.

 

8. Aansprakelijkheid

 

a) Servicekostenclaim is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij lijdt ten aanzien van de door jou aan Servicekostenclaim uit handen gegeven vordering. Mocht Servicekostenclaim toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal het namens jou gevorderde bedrag aan servicekosten.


b) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen tegen Servicekostenclaim (en tegen bij uitvoering van de overeenkomst betrokken derden) één jaar nadat je bekend bent geworden – of bekend had moeten worden – met jouw vordering tegen Servicekostenclaim (of deze derden).

 

9. Intellectuele eigendom

 

Het is je niet toegestaan om door of namens Servicekostenclaim opgestelde brieven of processtukken – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Servicekostenclaim - te gebruiken, te verwerken of te openbaren.

 

10. Tot slot

 

a) Servicekostenclaim heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarna je een nieuw exemplaar van de voorwaarden zal worden toegezonden. Mochten de voorwaarden hierdoor wezenlijk wijzigen, dan heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden.

b) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen over deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.