Privacy statement

Wie is wie?
 

Dit is het privacy statement van Servicekostenclaim B.V. (gevestigd aan de Druifstreek 72 te (8911 LH) Leeuwarden, KVK: 77653491, hierna: ‘Servicekostenclaim’). 

 

Je bent vermoedelijk een recent gebruiker van het platform Airbnb en je hebt in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. In dit statement wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen, met welk doel en wat jouw rechten zijn.

 

Welke gegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee?
 

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail of (online) aanmeldings- of contactformulier. 

 

Wij zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

· Volledige voor- en achternaam

· Geslacht

· Adresgegevens

· E-mailadres

· Telefoonnummer

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

· Om je eventuele vordering op Airbnb te kunnen beoordelen

· Om je nader te kunnen informeren over een eventuele vordering op Airbnb

· Om namens jou de door jou aan Airbnb betaalde servicekosten te kunnen terugvorderen en incasseren

· Om je op de hoogte te houden van de status van de terugvordering en incasso van de door jou aan Airbnb betaalde servicekosten 

· Marktonderzoek (enkel geanonimiseerd)

 

Hoe ga je hiermee akkoord?
 

Dit privacy statement is van toepassing op de communicatie met ons en op de eventuele overeenkomst die met jou tot stand komt. Door het invullen van het formulier op de website en het uploaden van de facturen geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens. 

 

Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet (goed) van dienst zijn. 

 

Indien je ons geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van jouw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van jouw persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om jouw persoonsgegevens te verwerken. 

 

Komen mijn gegevens ook bij derden?
 

Ja. Om de door jou betaalde servicekosten te kunnen vorderen en incasseren kunnen wij derden inschakelen om ons daarbij te ondersteunen. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met deze derden. Met deze derden sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst waarin is vastgelegd wat derden met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal deze derde ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven.

 

Buiten de voorgaande situatie verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming. 

 

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Wat zijn mijn rechten?
 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat wij jouw gegevens in ieder geval bewaren zolang wij je vordering in behandeling hebben. Wanneer de overeenkomst eindigt, worden je gegevens gewist.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@servicekostenclaim.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

Contact 
 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een mail te versturen naar info@servicekostenclaim.nl.